Ďalšie služby

Vedenie účtovníctva

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti vedenia podvojného a jednoduchého účtovníctva, personalistiky a správy miezd. Zároveň sa špecializujeme aj na spracovanie daňového priznania, ročnej účtovnej závierky a uzávierky a ďalšie účtovné služby šité na mieru.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

V rámci vedenia jednoduchého účtovníctva klientovi vypracovávame:

Peňažný denník

Peňažný denník je chronologické sledovanie pohybu peňažných prostriedkov členené na príjmy ovplyvňujúce základ dane (napr. predaj tovaru, predaj služieb), príjmy neovplyvňujúce základ dane (napr. vklad hotovosti, vklad podnikateľa, DPH pri predaji) a na výdavky ovplyvňujúce základ dane (napr. nákup tovaru, nákup služieb, nákup spotrebného materiálu) a výdavky neovplyvňujúce základ dane ( napr. nákup hmotného investičného majetku, výber hotovosti, reprezentačné náklady, DPH pri nákupe, osobná spotreba).

Daňové priznanie k DPH

Daňové priznanie k DPH spracovávame podľa registrácie klienta (teda podľa toho, či je registrovaný ako mesačný alebo kvartálny platiteľ DPH – daňový subjekt je povinný podať žiadosť o registráciu k DPH, ak dosiahol za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 €. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa vyššie uvedenej informácie.

Ďalej poskytujeme našim klientom:

1. daňové priznanie fyzických osôb typu A a B
2. ročné výkazy – t. j. výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch
3. inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku, jeho evidenciu a odpisovanie

Súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva je:

Pri neplatcovi DPH

1. vedenie peňažného denníka
2. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
3. vedenie bankovej knihy
4. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
5. vedenie pokladničnej knihy
6. vedenie odpisových kariet

Pri platcovi DPH

1. vypracovanie Priznania k dani z pridanej hodnoty (mesačné alebo kvartálne)
2. vypracovanie Kontrolného výkazu DPH (mesačné alebo kvartálne)
3. vedenie peňažného denníka
4. evidencia daňových dokladov
5. vedenie pokladničnej knihy
6. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
7. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
8. vedenie odpisových kariet
9. vedenie bankovej knihy
10. vypracovanie súhrnného kvartálneho výkazu k DPH

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Správne spracované podvojné účtovníctvo je základný predpoklad pre bezproblémový chod každého podnikania. Našim klientom preto zabezpečujeme vždy aktuálne, presné a bezproblémové výstupy z podvojného účtovníctva. V rámci účtovných služieb ponúkame kompletný účtovný servis – vedenie podvojného účtovníctva, kontrolu správnosti účtovných dokladov.

Podvojné účtovníctvo vedieme v zmysle platnej legislatívy:

Vedenie hlavnej knihy

V hlavnej knihe sú všetky zápisy zoradené z hľadiska priradenia k jednotlivým účtom, teda z hľadiska vecného.

Účtovný denník

V účtovnom denníku sú všetky účtovné prípady zoradené z časového hľadiska, teda chronologicky.

Kniha došlých a odoslaných faktúr

V týchto knihách sú vedené všetky došlé a odoslané faktúry usporiadané z hľadiska jednotlivých odberateľov, dodávateľov, splatnosti, dátumu vystavenia.

Saldokonto

Saldokonto predstavuje účtovný prehľad o jednotlivých pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti.

Ročná účtovná závierka a uzávierka

Ročná účtovná závierka a uzávierka zahŕňa vypracovanie Súvahy a Výkazu ziskov a strát za príslušné zdaňovacie obdobie a poznámky k účtovnej závierke. Našim klientom rovnako zasielame fotokópiu ročnej účtovnej závierky a uzávierky do Obchodného registra SR.

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Našim klientom vypracujeme kompletné podvojné účtovníctvo, súčasťou je aj daňové priznanie obsahujúce všetky požadované prílohy a zostavy.

Ceny za spracovanie účtovníctva sa odvíjajú od individuálnych potrieb a požiadaviek klienta. . Pre stanovenie presnej konečnej ceny za poskytovanú službu je vhodnejšia individuálna konzultácia s našim klientom.

Súčasťou služby vypracovania podvojného účtovníctva je:

Pri neplatcovi DPH

1. vedenie účtovného denníka
2. vedenie hlavnej knihy
3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
4. vedenie bankovej knihy
5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
6. vedenie pokladničnej knihy

Pri platcovi DPH

1. vedenie účtovného denníka
2. vedenie hlavnej knihy
3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
4. vedenie bankovej knihy
5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
6. vedenie knihy daňových dokladov
7. vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)
8. vypracovanie Kontrolného výkazu DPH (mesačne alebo kvartálne)
9. vypracovanie Súhrnného kvartálneho výkazu
10. vedenie pokladničnej knihy