Správa bytových domov

Ekonomické činnosti

Vášmu bytovému domu bude pridelený ekonóm, ktorý bude nielen kontaktnou osobou pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bežných ekonomických záležitostiach, ale bude priamo zodpovedať za vedenie nasledujúcej ekonomickej agendy:

Zriadenie bankového účtu

Každý bytový dom v správe našej spoločnosti má zriadený vlastný bankový účet. Účet je zriadený v ktorejkoľvek banke na území SR, ktorú si vlastníci vyberú. V niektorých bankách, v ktorých je to technicky možné, majú vlastníci možnosť prostredníctvom internetovej siete sledovať denné obraty na zriadenom účte. V prípade, že takáto vymoženosť technicky nie je možná, správcovská spoločnosť mesačne predkladá zástupcom vlastníkom kópie výpisov z bankového účtu.

Vedenie evidencie príjmov a výdavkov spravovaného bytového domu

Pre každý spravovaný bytový dom je prísne a transparentne vedená evidencia príjmov ( pripísané mesačné zálohové platby vlastníkov, pripísanie úrokov zo zriadeného účtu, mimoriadne výnosy z prenájmu spoločných priestorov, zmluvné pokuty atď.) a výdavkov ( úhrady faktúr za teplo, vodu, elektrinu, OLO atď., opravy, údržba, revízie atď.). Zástupcom vlastníkom je mesačne príslušná evidencia predkladaná.

Vedenie evidencie neplatičov

Mimoriadne potrebná evidencia, ktorá je obdobne mesačne predkladaná zástupcom vlastníkom a v sídle správcovskej spoločnosti je k dispozícii k nahliadnutiu každému vlastníkovi bytu a NP v bytovom dome pre potreby komplexného ekonomického poznania bytového domu.

Vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou bytového domu

Úhrada dodávateľských faktúr iba v medziach zmluvného oprávnenia resp. iba so súhlasom kompetentného zástupcu vlastníkov pri dohodnutých typoch obstarania. Kontrola termínového kalendára pre platby poistného, daní, splátky úveru prípadne iných splátok.

Spracovanie a výpočet mesačných zálohových platieb

Spracovanie a výpočet mesačných zálohových platieb realizujeme štandardne raz ročne a to po uskutočnení vyúčtovania úhrad za plnenia na základe skutočných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok. Mimoriadne sa zálohové platby menia operatívne podľa potreby a to buď na základe významnej zmeny ceny dodávateľov služieb ( voda, teplo, elektrina, OLO atď.), prípadne na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a NP o zmene výšky príspevkov do fondu opráv a pod.

Vyúčtovanie úhrad za plnenia (služieb) spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru

Je uskutočňované najneskôr do 31.05. nasledujúceho roka za predchádzajúci rok v súlade s príslušnými právnymi predpismi, Zmluvou o výkone správy a rozhodnutiami vlastníkov bytov a NP prijatými na schôdzi vlastníkov resp. na základe písomného hlasovania. Dohodnutý spôsob spracovania je možné zmeniť iba na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov.

Spracovanie ekonomickej časti výročnej správy o stave spoločných častí

Vlastníkom predkladáme okrem vyúčtovania služieb aj správu o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu za predchádzajúci kalendárny rok. Ekonóm bytového domu pripraví pre vlastníkov podrobnú ekonomickú správu v ktorej budú identifikované príjmy a výdavky vzťahujúce sa k bytovému domu ako aj všetky obraty vo fonde opráv za predchádzajúci kalendárny rok. Písomnú správu neustále na základe požiadaviek vlastníkov bytov a NP inovujeme, aby mali vždy k dispozícii moderný a aktuálny ekonomický výstup.

Ekonomické poradenstvo v oblasti správy bytových domov

V prípade individuálnych potrieb vlastníkov poskytujeme ekonomické poradenstvo v oblasti správy bytových domov bez obmedzenia, tzn. nemáme stanovené žiadne striktné úradné hodiny ani žiadne iné formálno-procesné prekážky.