Správa bytových domov

Odborné revízie a skúšky

V bytových domoch sa nachádzajú aj spoločné zariadenia (§ 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. ), ktoré si z hľadiska bezpečnosti, prevádzkyschopnosti alebo spoľahlivosti vyžadujú vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, revízií, skúšok a overovaní :

rozvody elektroinštalácie

vykonávajú sa každých päť rokov, v mokrom prostredí (napr. práčovne) každý rok

sústava bleskozvodov

vykonávajú sa každé 4 roky, prípadne každé 2 roky, podľa typu bleskozvodu a veľkosti budovy

plynové rozvody

vykonávajú sa každé tri roky a kontrola rozvodov plynu od hlavného prívodu po stúpačku sa vykonáva každý rok

požiarna ochrana

kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov a hydrantov, úplnosť ich vybavenia a tlaková skúška hydrantov sa vykonáva každý rok

komínov

kontrola ich stavu, spôsobilosti a ich čistenie sa vykonáva taktiež každý rok, v niektorých prípadoch aj 2x ročne

výťahy

odborné prehliadky každé 3 mesiace, opakované odborné záťažové skúšky každé 3 roky, opakované úradné skúšky každých 6 rokov

určené meradlá

pravidelné úradné overenie meradiel spotreby studenej vody, teplej vody a meradiel tepla. Pri vodomeroch na studenú vodu príslušná právna úprava (zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii ukladá povinnosť vykonávať opakované overovania a repasáciu meradiel každých 6 rokov. Na vodomery na teplú vodu sa vzťahujú ustanovenia jednak zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. tak aj zákona o metrológii, ktoré ukladajú povinnosť vykonávať opakované overovania a repasáciu meradiel každé 4 roky. Pri meradlách tepla je platnosť úradného metrologického overenia 4 roky