Správa bytových domov

Právne činnosti

Právne činnosti správy bytového domu sú zabezpečované dodávateľsky – zvoleným právnym zástupcom spoločnosti. Náplňou práce právneho zástupcu spoločnosti je vypracovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv, poradenstvo a právne analýzy týkajúce sa správy bytových domov a príprava podkladov k vymáhaniu pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov a NP v spravovaných bytových domoch. Náklady spojené s vymáhaním pohľadávok a právnym zastupovaním pri vymáhaní pohľadávok sú hradené z účtu bytového domu.

Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv a dodatkov k týmto zmluvám

V prípade zmeny vlastníka bytu a NP vypracujeme novému vlastníkovi čestné vyhlásenie, ktorým pristúpi k existujúcej zmluve o výkone správy ako jej riadny účastník. V súlade s rozhodnutiami vlastníkov bytov a NP spisujeme nájomné zmluvy na nájom spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (nebytový priestor, spoločný priestor, fasáda, strecha, ) prípadne spracujeme k zmluvám predloženým zo strany nájomcov pripomienky.

Sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania uzatvorených zmlúv

Chránime záujmy vlastníkov pred neodôvodneným obohatením resp. poškodením zo strany dodávateľov služieb a prác. Predmetné zmluvy právne pripomienkujeme v súlade s potrebami vlastníkov a súčasne kontrolujeme či písomný obsah zmluvných dohôd sa v praxi skutočne realizuje. Zistené nedostatky včas reklamačne uplatňujeme a postup krokov koordinujeme so zástupcami vlastníkov.

Vymáhanie pohľadávok a príprava podkladov pre podanie návrhov na súd vo veciach týkajúcich sa vymáhania pohľadávok

Včasné adresné označenie neplatiča a pružné následné úspešné inkasné konanie garantuje pre bytový dom vysokú platobnú morálku, kvalitu a pravidelnosť dodávaných služieb a istotu pri poukazovaní preplatkov z vyúčtovania služieb. Správcovská spoločnosť pristupuje k vymáhaniu pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov a nebytových priestorov razantne a prioritne. Vymáhanie realizujeme v rôznych metodických formách ako napr. tradičnou upomienkou, listovým upozornením, telefonickou výzvou, osobnou urgenciou, predžalobnou výzvou, podaním návrhu na súd, až po zabezpečenie exekučného titulu. V prípade rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov navrhujeme v mene vlastníkov výkon záložného práva prostredníctvom dobrovoľnej dražby v súlade s príslušným právnym predpisom.

Zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi

V prípade súdnych podaní zastupujeme vlastníkov pred súdmi vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu pokiaľ nás k tomu splnomocnia. Vlastníkov pochopiteľne zastupujeme pri kontrole plnenia všeobecných záväzných nariadení obce kontrolnými orgánmi obce, predkladáme orgánom štátnej správy, samosprávy ako aj ostatným správnym orgánom v mene vlastníkov bytov a NP vyjadrenia, posudky, stanoviská týkajúce sa spravovaného bytového domu.

Poskytovanie právnej pomoci v otázkach správy nehnuteľností

Vlastníkom spracovávame právne rozbory týkajúce sa napr. neoprávneného používania spoločných priestorov, spoločných zariadení a príslušenstva spravovaného bytového domu. Vlastníkom poskytujeme právne poradenstvo v prípadných sporoch so susediacimi bytovými domami, sporoch s predchádzajúcim správcom a pod.

Vyhľadávanie nájomcov pre spoločné a nebytové priestory, vypracovanie nájomných zmlúv a zabezpečenie umiestnenia reklamných pútačov

Máme rozpracovanú dobrú spoluprácu s realitnými spoločnosťami na základe čoho s nimi úzko spolupracujeme pri vyhľadávaní potencionálnych nájomcov a následnom komerčnom voľných nebytových priestorov, spoločných priestorov, parkovacích státí a pozemkov. V spolupráci s reklamnými agentúrami zabezpečujeme umiestnenie reklamných pútačov na spoločných častiach bytových domov ako i umiestňovanie a následný nájom technických zariadení telekomunikačných operátorov.