Správa bytových domov

Cenník

Cenník súvisiaci so správou bytov a nebytových priestorov obytných domov

Vystavenie vyhlásenia správcu, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv za účelom prevodu bytu alebo nebytového priestoru resp. za účelom poskytnutia úveru

........................................... 3,- EUR vrátane DPH

 

Vystavenie fotokópie dokladu, zmluvy a pod. vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru

............................................ 0,20 EUR vrátane DPH/1 strana

 

Ostatné služby poskytované spoločnosťou ako napr. sťahovacie služby, upratovacie a čistiace práce a pod. sú riešené individuálne s klientom.