Ďalšie služby

Mzdy a personalistika

Pre každú spoločnosť je dôležitejšie nájsť si dobrých zamestnancov a venovať pozornosť ich výkonnosti. Vedenie mzdovej agendy je však pomerne zložitý proces, pri ktorom je nutnosťou sa riadiť množstvom zákonov a predpisov. Vhodným riešením je preto nechať všetku starostlivosť na externú spoločnosť, ktorá sa postará o celú evidenciu súvisiacu s pracovným pomerom – od vstupu zamestnanca až po jeho odchod zo spoločnosti.

V rámci vedenia miezd a personalistky poskytujeme klientom všetky potrebné úkony:

Uvedené služby zahŕňajú:

1. vypracovanie pracovnej zmluvy (prípadne príslušnej dohody)
2. prihlášku do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
3. na základe splnomocnenia jednáme za Vás na príslušnom finančnom úrade, správe sociálneho zabezpečenia a zdravotnou poisťovňou
4. zastupujeme Vás pri kontrolách z finančného úradu, správe sociálneho zabezpečenia, alebo zdravotnej poisťovne
5. zabezpečíme všetky pracovno-právne záležitosti v súlade s platným Zákonníkom práce
6. rôzne dohody na požiadanie klienta (napr. dohodu o hmotnej zodpovednosti a pod.)

Po vzniku pracovného pomeru zabezpečujeme priebežné spracovanie mzdovej agendy, ktorá zahŕňa výpočet miezd na základe podkladov od klienta, výpočet príslušných poistení, vyhotovenie potrebných výkazov a ich zasielanie do príslušných inštitúcií, vyhotovenie príkazu na úhradu odvodov a dane zo závislej činnosti, daňového bonusu, vyhotovenie príkazov na vyplatenie miezd zamestnancov, prípadne doklady potrebné na vyplatenie (ak sa mzdy vyplácajú v hotovosti). Ďalej pre klienta pripravujeme požadované štatistické výkazy, kvartálne prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti, ročné hlásenie o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Priebežne na požiadanie zamestnancov vydávame príslušné potvrdenia o výške príjmu pre potreby iných inštitúcií.

Pri výstupe pracovníka vyhotovíme potrebné doklady, odhlášky z jednotlivých poisťovní, výstupné listy, evidenčné listy dôchodkového poistenia, zápočty o odpracovaných rokoch a všetky podklady potrebné k ukončeniu pracovného pomeru.

Ako súčasť mzdovej agendy Vám vypracujeme:

1. samotný výpočet mzdy
2. vypracovanie a zasielanie kvartálnych výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
3. vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
4. tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky)
5. vypracovanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
6. všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
7. prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
8. všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, vypracovanie pracovnej zmluvy, odhláška zamestnanca zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca, zápočet rokov)

V prípade mzdovej agendy zamestnanca na dohodu táto služba zahŕňa všetku potrebnú agendu ako pri zamestnancoch zamestnaných na trvalý pracovný pomer s výnimkou tvorby sociálneho fondu, čiže:

1. samotný výpočet mzdy
2. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
3. vypracovanie a zasielanie kvartálnych výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
4. vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
5. vypracovanie výkazov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
6. všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
7. prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
8. všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru