Ďalšie služby

Daňové priznania

Dobre a bezchybne vypracované daňové priznanie je tým najlepším základom pre Vaše pohodové podnikanie. V prípade, že sa rozhodnete využiť našu službu – Vypracovanie daňového priznania, radi Vám zabezpečíme jeho kompletné vypracovanie vrátane všetkých potrebných príloh a dodatkov potrebných k jeho úspešnému odovzdaniu.
Neoddeliteľnou súčasťou vypracovania daňového priznania samostatne zárobkovo činných osôb sú aj vyžadované prílohy, konkrétne Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch.

Aj v prípade, že ste v priebehu roka menili Vaše zamestnanie a nepožiadali ste v stanovenom termíne Vášho súčasného zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti, ste zo zákona povinný vypracovať si Daňové priznanie sami. Túto službu Vám rovnako radi rýchlo a bezproblémovo vieme zabezpečiť.

V prípade, že spadáte do skupiny, kde Vám vzniká nárok na zamestnaneckú prémiu, na túto skutočnosť Vás vopred upozorníme a požiadame daňový úrad o jej vyplatenie.

Pokiaľ nie ste samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a za predchádzajúce zdaňovacie obdobie ste mali iné príjmy (z prenájmu nehnuteľnosti, z kapitálového majetku a podobne), rovnako ste povinný podať daňové priznanie v príslušnom termíne.

Všeobecne záväzných termínov odovzdania daňového priznania je 31. marec nasledujúceho roka po ukončení zdaňovacieho obdobia. Neodovzdanie daňového priznania v tomto termíne je sankcionované každým dňom príslušnou sadzbou.

Vyhovujeme všetky typy daňových priznaní

1. daň z príjmov právnických osôb / s.r.o., akciové spoločnosti/
2. daň z príjmov fyzických osôb / samostatne zárobkovo činná osoba, príjmy z prenájmu, iné príjmy, príjmy z kapitálového majetku, príjmy zo závislej činnosti
3. Daňové priznanie k DPH
4. Súhrnné hlásenie k DPH
5. Daň z nehnuteľnosti
6. Daň z motorových vozidiel
7. Vyúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb

Pre mnohých klientov je vhodné využiť samostatne službu vypracovania daňového priznania z dôvodu, že si spravujú účtovníctvo vo vlastnej réžii.

Daňové priznanie pre jednoduché účtovníctvo

Typ A:

Daňové priznanie typu A sa podáva v prípade, ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa v stanovenom termíne o ročné zúčtovanie – v danom prípade si ho musí vypracovať samostatne. Cena za vypracovanie zahŕňa samotné vypracovanie daňového priznania ako aj osobné odovzdanie prípadne odoslanie na príslušný daňový úrad.

Typ B:

Daňové priznanie typu B je povinná podať samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba, ktorá má iné príjmy podliehajúce zdaneniu. Cena zahŕňa vypracovanie daňového priznania fyzickej osobe, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo a súčasťou daňového priznania je aj účtovná závierka, výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch.

Daňové priznanie pre podvojné účtovníctvo

Súčasťou ceny za vypracovanie daňového priznania sú:

1. Výkaz ziskov a strát v skrátenom alebo plnom rozsahu
2. Súvaha v skrátenom alebo plnom rozsahu
3. prehľad o peňažných tokoch (Cashflow) – v prípade ak je účtovná jednotka povinná dať overiť účtovnú závierku audítorom
4. poznámky k účtovnej závierke
5. zaslanie fotokópie účtovnej závierky do ORSR