Správa bytových domov

Prevádzkové činnosti

Bývanie bez starosti - bývanie s nami. Z tohoto motta vyplýva zameranie našej spoločnosti v prevádzkovej oblasti. Preberieme kontrolu nad všetkými prevádzkovými procesmi, s ktorými sa vlastníci denne priamo stretávajú. S týmto súvisí aj naša vízia spočívajúca v neustálom rozširovaní spektra zabezpečovaných služieb.

Zabezpečenie všetkých služieb spojených s prevádzkou bytových domov (dodávka tepla, TÚV, studenej vody, plynu, elektriny, a pod.)

V mene vlastníkov uzatvoríme dodávateľské zmluvy na zabezpečenie prevádzky bytového domu. Na základe týchto prevádzkových zmlúv budú do bytových domov dodávané média v dohodnutom objeme, kvalite, čase a cene. Sústavnou kontrolnou činnosťou budeme vyhodnocovať, prípadne pripomienkovať kvalitu dohodnutých plnení.

Zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie

V súlade so všeobecnými záväznými predpismi ako i v súlade so všeobecnými záväznými nariadeniami samospráv a v súlade s pokynmi kompetentných zamestnancov samospráv časti zabezpečíme DDD v jednotlivých spravovaných bytových domov.

Zabezpečenie upratovania, domovníckych služieb vrátane zimnej služby

Vyššie uvedené služby zabezpečujeme nasledujúcimi spôsobmi:

  • - vlastnou divíziou upratovania,
  • - externou upratovacou spoločnosťou
  • - priamym výkonom vlastníkmi domu

Na upratovacie práce je vypracovaný pre každý bytový dom harmonogram, v ktorom je stanovený obsah prác a ich početnosť. Tento harmonogram je zverejnený na obvyklom mieste v bytovom dome a teda skutočný výkon týchto prác je neustále monitorovaný vlastníkmi bytov a NP v jednotlivých bytových domov

Zabezpečenie strážnej, bezpečnostnej a informačnej služby

V prípade, že si to v bytovom dome vlastníci odsúhlasili resp. sa v bytovom dome vyskytli časté krádeže, resp. je tam vyššia frekvencia návštev, resp. sú tam nebytové priestory so zameraním na obchod a služby sme pripravení podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a NP v bytovom dome zabezpečiť vlastníkom strážnu, bezpečnostnú a informačnú službu.

Zabezpečenie starostlivosti o detské ihriská, zeleň, interiérové kvety, parkovacie plochy

Všade tam, kde patrí k bytovému domu aj priľahlý pozemok klasifikovaný ako detské ihrisko, exteriérová zeleň, parkovacie plochy a pod., zabezpečíme pre tento vonkajší areál profesionálnu starostlivosť tak, aby reprezentoval nielen vlastníkov pozemku ale aj správcovskú spoločnosť.

Zabezpečenie nepretržitej 24 hod havarijnej služby

Štandardne poskytovaná služba a za minimálny poplatok na bytovú jednotku. Výhodou tejto služby je nástup na miesto havárie do 1 hodiny ako počas pracovného dňa tak aj počas večerov, víkendov a sviatkov. Zásah vo sfére spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je hradený z fondu opráv a zásah v byte a týkajúci sa výlučne bytu je hradený vlastníkom bytu.