FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede

Ako postupovať v prípade havária či poruchy

  • 1. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru nahlási poruchu príp. haváriu v bytovom dome správcovi a zástupcovi vlastníkov.
  • 2. Správca posúdi charakter poruchy/havárie a podľa miesta poruchy/havárie zabezpečí kľúče od priestoru, alebo vlastníka na sprístupnenie priestoru, kde je porucha lokalizovaná.
  • 3. V prípade havárie okamžite vykoná v súčinnosti s havarijnou službou všetky potrebné úkony smerujúce k tomu, aby sa zabránilo ďalšiemu vzniku škôd na majetku alebo zdraví vlastníkov bytov/NP a informuje o tom zástupcu vlastníkov.
  • 4. Ak sa jedná o väčšiu poruchu, ktorá nie je haváriou a neohrozuje majetok ani zdravie vlastníkov bytov/NP (napr. porucha výťahu, výmena časti kanalizácie), správca zabezpečí dodávateľa na obhliadku a vypracovanie cenovej ponuky na odstránenie poruchy.

Cenovú ponuku v súlade so ZoVS schváli zástupca vlastníkov alebo nadpolovičná väčšina vlastníkov a správca odstránenie poruchy zabezpečí.

Upozornenie: Ak vznikne havária v bytovom dome v dňoch pracovného voľna, vlastník, alebo zástupca vlastníkov kontaktuje zmluvnú havarijnú službu podľa údajov a kontaktov na výveske vo vestibule bytového domu. Najbližší pracovný deň informuje správcu, ktorý uvedený stav dorieši.


Ako postupovať v prípade vzniku poistnej (škodovej) udalosti v spoločných priestoroch bytového domu alebo na spoločných zariadeniach v bytovom dome

  • 1. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru nahlási vznik poistnej udalosti správcovi. Ak je to možné, zabezpečí základnú fotodokumentáciu (stačí aj mobilným telefónom)
  • 2. Správca posúdi, či sa jedná o udalosť v spoločných priestoroch, alebo na spoločných zariadeniach bytového domu a uvedenú udalosť nahlási poisťovni, s ktorou má bytový dom uzatvorené poistenie 1).
  • 3. Poisťovňa poistnú udalosť zaeviduje pridelením čísla poistnej udalosti a v prípade potreby pošle na miesto udalosti likvidátora na obhliadku.
  • 4. Ak sa jedná o škodu spôsobenú vandalizmom, vlastník resp. správca privolá aj políciu, ktorá o tom spíše záznam.
  • 5. Správca zabezpečí doloženie všetkých potrebných dokladov poisťovni, ktorá poistnú udalosť v určenej lehote uzavrie a v prípade, že poistná zmluva sa vzťahovala aj na existujúcu poistnú udalosť poukáže finančné plnenie znížené o spoluúčasť na účet bytového domu.