Správa bytových domov

Ako zmeniť správcu?

Pokiaľ ste sa už definitívne rozhodli, že ďalšia zmluvná spolupráca s doterajším správcom už nie je za žiadnych okolností možná, je potrebné zmluvný vzťah ukončiť. Aj v tomto treba byť obozretný a postupovať v súlade jednak s uzatvorenou a stále platnou zmluvou o výkone správy a jednak s príslušnými ustanoveniami Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.. Z hľadiska Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. majte na pamäti nasledujúce ustanovenia :

„Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o výkone správy. Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo jej zánik sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Schválená zmluva o výkone správy alebo jej zmena, alebo jej zánik je záväzný pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak je podpísaný nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správcom. Správca je povinný schválenú zmluvu alebo jej zmenu doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome. Na doručovanie sa vzťahuje osobitný predpis. 12e) Zmluva o výkone správy obsahuje najmä“ (§ 8a ods. 1 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.)

„Zmluva o výkone správy sa uzatvára so správcom písomne na neurčitý čas. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome môžu vypovedať zmluvu o výkone správy len na základe rozhodnutia podľa § 14. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa zmluvné strany v zmluve o výkone správy nedohodnú inak. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. (§ 8a ods. 6 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.)

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstva a pozemku. Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť pracovných dní pred dňom konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov, a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov spôsobom v dome obvyklým.“ (§ 14 ods. 1 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.)

Písomné hlasovanie o zmluve o výkone správy, jej zmene alebo zániku môže vyhlásiť správca alebo štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak na ich žiadosť nevyhlásil písomné hlasovanie správca do 15 dní od doručenia žiadosti. Po vykonaní písomného hlasovania správca alebo zvolený zástupca jednej štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak zákon neustanovuje inak – napr. v prípadoch, kedy je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. (§ 14 ods. 6 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, prvá veta)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že právna úprava ukončenia zmluvy o výkone správy je upravená najmä v Zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, nie je však vylúčené, že ukončenie môže byť inak upravené aj v zmluve o výkone správy resp. tam bude odvolávka na zákon. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste poznali aj znenie zmluvy o výkone správy a v prípade potreby brali túto úpravu do úvahy. Pokiaľ však chcete mať istotu, že ukončenie platnosti zmluvy o výkone správy so súčasnou správcovskou spoločnosťou zrealizujete správnym spôsobom, kontaktujte nás, radi Vám nielen vysvetlíme procedurálny postup, ale v prípade záujmu Vám pripravíme príslušnú dokumentáciu k uvedenému.