Správa bytových domov

Technické činnosti

Vykonávanie pravidelných obhliadok spravovaného bytového domu

Pridelený technik vykonáva pravidelné preventívne obhliadky spravovaného bytového domu. Vykonávajú sa buď na základe potreby konkrétneho bytového domu alebo na základe dohody správcovskej spoločnosti s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Jednoznačným zámerom vykonávania pravidelných obhliadok je zamedzenie technického chátrania a kontrola poriadku a bezpečnosti. Výsledky monitoringu sú obratom konfrontované so zástupcami vlastníkov a stanoví sa ďalší postup.

Spracovanie zoznamu potrebných opráv a údržby

V súlade s § 8b Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov správca vypracúvať ročný plán opráv, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu na nasledujúci kalendárny rok a to najneskôr do 30. novembra bežného roka.

Zabezpečenie bežnej údržby, opráv a väčších investičných celkov

Bežnú údržbu, opravy a menšie remeselnícke práce zámočníckeho, murárskeho, maliarskeho, stolárskeho, vodo-inštalačného charakteru ako aj zásadné rekonštrukčné resp. úzko špecializované činnosti zabezpečujeme výlučne dodávateľsky a to buď z vlastnej osvedčenej databázy dodávateľov alebo prostredníctvom vlastníkov určeným dodávateľom. V zásade platí jednoduché pravidlo pokiaľ dodávateľa vyberie správcovská spoločnosť táto aj zodpovedá za kvalitu prevedenia a dodržanie časového harmonogramu, pokiaľ dodávateľa vyberú vlastníci zodpovedajú za tieto veci vlastníci.

Spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie jeho realizácie

Je povinnosťou správcovskej spoločnosti zabezpečovať pre spravovaný bytový dom vyššie uvedenú realizáciu revízií a odborných prehliadok. Ide o mimoriadne dôležitý moment v procese správy bytového domu ako pre samotných vlastníkov tak aj pre správcovskú spoločnosť. Splnením si tejto povinnosti však nemožno zabudnúť na zabezpečenie realizácie výkonu opatrení uložených revíziami alebo kontrolami.